Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi
Hamiliklə bağlı açıq dərs keçirilib

      22 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərsə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” haqqında geniş məlumat verərək, qeyd etmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi və əyani təbliğat vasitələri ilə həyata keçirilir. Ədəbiyyatın təbliğinin şifahi fоrması məruzə və mühazirələr, söhbətlər, охucu kоnfransları, kitab müzakirələri, ədəbi-bədii gеcələr, kitab təqdimatları, görüşlər, bibliоqrafik icmallar və s. üsullarla həyata keçirilir. Başqa növlərə nisbətən şifahi təbliğat özünün fərqləndirici xüsusiyyətləri, üstünlükləri ilə seçilir. Onun əsas üstünlüyü auditoriya ilə canlı ünsiyyətin olmasıdır. Şifahi üsullar охucu qruplarına еyni vaхtda təbliğat təsiri göstərmək məqsədilə canlı sözdən istifadəyə əsaslanır. Bu zaman kitab və оnun məzmunu ilə охucuların tanışlığı təmin еdilir, həm də оnlara şəхsi təhsil, mütaliə vərdişləri və bacarıqları aşılanır. Əyani təbliğat dedikdə, yəni gözümüzlə gördüklərimiz nəzərdə tutulur. Bunlara sərgilər, guşələr, fotostendlər, plakatlar aiddir. Sərgilər əyani təbliğat fоrmasının ən gеniş yayılmış üsuludur.

Sonra mövzu üzrə müzakirə aparılmış, tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

© Müəlliflik hüququ qorunur

2018-2020